Eko-Profit SK s.r.o.

Eko-Profit SK s.r.o.

Ing. Eva Polčíková

Železničná 2
920 01 Hlohovec
IČO: 46654879
DIČ: 2023524514

Informácie o kancelárii Eko-Profit SK s.r.o.

Účtovníctvo Hlohovec

 

Poslaním spoločnosti Eko-Profit SK s.r.o. je poskytovať profesionálne služby s prihliadnutím na individuálne potreby, ktoré vytvárajú hodnotu pre klienta. Víziou našej spoločnosti je zabezpečiť služby na najvyššej úrovni. Tým môžeme dosiahnuť maximálnu spokojnosť klientov a prostredníctvom toho sa prepracovať na popredné miesta poskytovateľov účtovných služieb v regióne. 

 

Vedenie jednoduchého účtovníctva zahŕňa:

 • vedenie peňažného denníka,
 • evidencia pohľadávok a záväzkov,
 • evidencia dlhodobého majetku,
 • evidencia zásob,
 • vedenie pokladničnej knihy a peňažných prostriedkov na bankovom účte,
 • zabezpečovanie vedenia iných pomocných kníh,
 • spracovanie účtovnej závierky,
 • spracovanie výkazov o príjmoch a výdavkoch a zároveň aj o majetku a záväzkoch,
 • zabezpečenie komplexnej daňovej agendy (DPH, daň z príjmov, miestne dane),
 • daňová optimalizácia,
 • komplexné vedenie mzdovej agendy,
 • spracovanie priebežných účtovných a daňových prehľadov podľa požiadaviek klienta,
 • poskytovanie informácií o zmenách v zákone v oblasti účtovníctva, daní a miezd.

 

Vedenie podvojného účtovníctva zahŕňa:

 • overenie úplnosti účtovných dokladov,
 • spracovanie hlavnej knihy,
 • vedenie peňažného denníka,
 • evidencia pohľadávok a záväzkov,
 • spracovanie a evidencia faktúr od dodávateľov a odberateľov,
 • evidovanie majetku podľa druhu, účelu a zaradenia,
 • evidencia zásob,
 • evidencia peňažných prostriedkov v pokladni a na bankovom účte,
 • spracovanie účtovnej závierky s inventarizáciou saldokonta,
 • spracovanie výkazov ziskov a strát, súvahy a všetkých poznámok potrebných k daňovému priznaniu,         
 • celkovú daňovú agendu (DPH, daň z príjmov, miestne dane),
 • daňová optimalizácia,
 • komplexná mzdová agenda,
 • spracovanie priebežných účtovných a daňových prehľadov podľa požiadaviek klienta

 

Spracovanie mzdovej agendy zahŕňa:

 • spracovanie miezd zamestnancov zamestnaných na všetky druhy pomerov   (hlavný pracovný pomer, dohoda o vykonaní práce, dohoda o brigádnickej práci študentov, dohoda o pracovnej činnosti),
 • prihlasovanie a odhlasovanie zamestnancov na Sociálnu poisťovňu a zdravotné poisťovne,
 • spracovanie mesačných výkazov sociálneho a zdravotného zabezpečenia,
 • spracovanie Štvrťročných prehľadov o zrazených a odvedených preddavkov dane z príjmov,
 • vyhotovenie Ročného zúčtovania preddavkov na daň,
 • spracovanie Evidenčného listu dôchodkového poistenia na Sociálnu poisťovňu v prípade ukončenia pracovného pomeru,
 • poradenstvo v oblasti personalistiky a mzdovej agendy.

 

Ostatné služby:

 • kompletné založenie spoločnosti s ručením obmedzením,
 • kontrola účtovníctva,
 • zabezpečenie auditu,
 • rekonštrukcia účtovníctva za minulé obdobia,
 • vyhotovenie zápisnice z Valného zhromaždenia,
 • tvorba interných smerníc.

S kým môžete prísť do kontaktu?

Sídlo:

Kancelária:

Eko-Profit SK s.r.o. Eko-Profit SK s.r.o.
Ing. Eva Polčíková                     Ing. Eva Polčíková
Hurbanova 176/62 Železničná 2
920 41 Leopldov 920 01 Hlohovec
   
IČO: 46 654 879 IČO: 46 654 879
DIČ: 2023 52 45 14 DIČ: 2023 52 45 14
  tel: 0908 790 450
  email: ekoprofitsk@ekoprofitsk.sk

Kde nás nájdete?